ما تاریخ را زندگی می‌کنیم زیرا؛
باور داریم برای ساختن آینده؛ قلبمان از آگاهی و قدرت آن‌چه میراثمان است برای قدم برداشتن‌های پرقدرت وام می‌گیرد.
ما تاریخ را زندگی می‌کنیم زیرا؛
می‌آموزیم هر آن‌چه انسان انجام می‌دهد آمیخته‌ای
از زیبای و زشتی،
درستی و نادرستی است
که به زمان خودش برای بهترین بودن سرزمینمان به عینیت رسیده.
ما تاریخ را زندگی می‌کنیم زیرا؛
وارثان ثروتی به قدمت قرن‌ها هستیم.