در کنار هم به تماشای زیبایی بهار می‌نشینیم… 
لحظه‌ای‌که خنکای باد بهاری بشارت نو شدن را می‌دهد.