اردی‌بهشت لواسان

اردیبهشت و هوای بهشت گونه اش، ما را بر آن داشت تا یک روز را در فضای شادی بخش حومه سد لواسان بگذرانیم. ابتدا پیاده روی مختصری داشتیم، صبحانه دلچسبی میل کردیم و بعد تا سر کوه دویدیم و دویدیم و دویدیم تا ریه هایمان را پر کنیم از این همه هوای تازه.
پس از گشت و گذار، روی زیراندازها مستقر شدیم تا کلاس فارسی مان را با صدای پرنده ها و وزش نسیم و آفتاب دلچسب این روزها سپری کنیم.