گرم‌ترین روزهای سال

تجربه کردیم  هم راه بودن ‌ها را در گرم ترین روزهای سال
و به یادگار ماند در قاب خاطراتمان، عکس هایش…