فرزندان ما چگونه نظام ارزشی ما را می بینند؟ آیا می توان این نظام را به آنها آموزش داد؟ سهم مدرسه و خانه در این میان چگونه است؟
در روزهای بهاری برای گفتگو درباره یکی از دغدغه های همیشگی والدین گرد هم آمدیم؛ با حضور آقای دکتر باقری در مورد مباحثی صحبت کردیم که بعد مهمی از زندگی و روان کودکانمان را دربر میگیرد:
چگونه با کودک خود درباره موضوعات مذهبی صحبت کنیم؟
آیا باید با کودکمان در مورد این موضوعات صحبت کنیم؟ از چه سنی؟ با چه توجهاتی؟
چه اطلاعاتی را در اختیار کودکمان بگذاریم؟
مدرسه در سنین دبستان چه کارهایی می کند و سهم خانواده در تربیت دینی و اخلاقی فرزندان چیست؟
کودکمان را چگونه با مفاهیم انتزاعی و غیر ملموس آشنا کنیم؟
تعریف و مفهوم دین برای کودک چگونه می تواند باشد؟
محدوده سالم برای بیان این دست اطلاعات را چگونه می¬توان متوجه شد؟
چگونه می¬توان نسخه فرزند خود را بدانیم تا روند بیان اطلاعات سالم پیش برود؟