هفت سنگ، تمرین همکاری است، تمرین مسوولیت پذیری، تمرین این که بچه ها بدانند بدون همکاری با هم همیشه بازنده هستند و خطای یک نفر همه زحمت های یک گروه را بر باد می دهد. هفت سنگ، تمرین ساختن بعد از فرو ریختن است. تمرین تمرکز داشتن در هیجانات و فشارهای زندگی است.تمرین سرعت عمل، دویدن و مبارزه برای پیروزی. هفت سنگ تمرین زندگی اجتماعی است.
برای این بازی شما به یک توپ کوچک مثل توپ تنیس یا توپ پلاستیکی کوچک و هفت عدد تکه سنگ احتیاج دارید.
تعداد بازیکن های این بازی بین ۸ تا ۱۶ نفر میباشد بطوری که باید به دو دسته برابر تقسیم شوید. گرچه می شود با تعداد بازی کن کمتری هم این بازی انجام شود ولی تعداد نفرات قید شده در قانون های عرفی بازی درج شده است.
شیوه بازی هفت سنگ
بازیکنان باید به دو دسته با تعداد اشخاص برابر تقسیم شوند و هر دسته یک شخص را بعنوان سرگروه خویش انتخاب کنند. توپ هفت سنگ توپ کوچکی است- معمولاً شماره یک، هم اندازه با توپ تنیس. تعداد بازیکنان کلی هفت سنگ میتواند بین 4 تا 16 نفر باشد، بنابراین تقسیم شدن به تیمهای 2 تا 8 نفره بهترین گزینه است.
 
نخست با توافق دو طرف یا قرعه کشی، یکی از تیمها در فاصله معین از هفت سنگ قرار می گیرد تا توپ را به طرف سنگ های چیده شده بر روی هم پرتاب کند. مقصود این تیم این است که تعداد سنگ هایی که بعد از برخورد توپ می ریزد، کم باشد تا بر روی روی هم گذاشتن آن ها هم راحت تر انجام شده و رسیدن به پیروزی راحت تر شود. بنابراین یک تیم در محل پرتاب و تیم دیگر در پشت سنگها می ایستد. در این وضعیت دو حالت پیش می آید:
 
1.اگر توپ تیم پرتاب کننده به سنگ برخورد نکند، جای تیمها عوض می شود تا دسته مقابل شانس خویش را امتحان کند.
 
درصورتی که توپ به هفت سنگ برخورد کرد، بازیکنان تیم پرتاب کننده باید فرار کنند، چراکه اشخاص تیم دیگر با پاسکاری و رد و بدل توپ باید آن ها را مورد هدف قرار دهند. تیم پرتاب کننده باید در یک وضعیت مناسب، به محل هفت سنگ برگردد، و سنگ های ریخته شده را دوباره بر روی هم بچیند. از سوی دیگر، تیم محافظ باید از این کار جلوگیری کند و تمام اشخاص حریف را با پرتاب توپ حذف کند.
 
2- درصورتی که هر یک از تیمها به هدف خویش برسد، 1 امتیاز می گیرد. بازی هفت سنگ تا رسیدن به امتیاز 7 ادامه پیدا می کند. هفت سنگ یک بازی فردی نیست، برای موقفیت در این بازی، اشخاص هر تیم باید همدیگر را پوشش دهند.
خطاها در بازی هفت سنگ
ـ لمس خط پرتاب به وسیله شخص پرتاب کننده خطا بوده، که نوبت پرتاب را از دست می دهد و در صورت ریخته شدن سنگ ها، دوباره سنگ ها چیده می شوند.
 
ـ خارج شدن بازیکن های تیم مهاجم با توپ و بدون توپ از زمین بازی خطا بوده و بازی کن خاطی باید زمین بازی را ترک نماید.
 
ـ بازیکن های مدافع نمی توانند مانع حرکت اشخاص مهاجم شوند، آن ها میتوانند با پاسکاری و حرکت، مهاجمین را با توپ بزنند، در غیراینصورت بازی کن خاطی اخراج می شود.
 
ـ زدن بازیکن های مهاجم با پرتاب توپ صحیح است. لمس کردن بدن مهاجم با توپ خطاست و بازی کن خاطی باید زمین بازی را ترک نماید.
 
ـ عبور کامل یک پای مدافع از قوس نیم دایره( قوس دفاع) خطا به حساب می آید و یک پرتاب اضافه به تیم مقابل داده می شود( لمس خط خطا نیست).
 
– لمس بازیکن های مهاجم باید هنگام پرتاب درنیمه دایره مقابل خط پرتاب باشد.
 
– حداکثر فاصله خط محیطی با انتهای فضای سالن 3 متر می باشد.