مهارت های زندگی

مهارت های زندگی از اساسی ترین حیطه هایی است که نیاز است تا به کودکانمان بیاموزیم. این توانمندی ها می تواند در بهبود کیفیت زندگی بسیار اثرگزار باشد. گاهی این مهارت ها را می توانیم در کارهای ساده ی روزمره بیابیم و شاید همان فعالیت هایی باشند که به سادگی از کنارشان عبور می کنیم…
برخی از این توانمندی ها به کودکانمان کمک می کند، تا حس استقلال  و خود کفایی را تجربه کنند.
 به همین جهت این بار در کلاس مهارت های زندگی مان سراغ شست و شوی جوراب رفتیم. با هم دیگر نکاتی را در مورد نحوی شستن جوراب و لباس و انجام هر چه بهتر این کار آموختیم و در کنار کسب توانایی در این مهارت لحظات شادی را با همدیگر تجربه کردیم.