لیگ سالاد شیرازی !

دختران کلاس دومی مان چند ماهی است که در حال تمرین درست کردن انواع سالادها هستند. به این ترتیب علاوه بر یادگیری یک مهارت، با تنوع غذایی موجود در این حوزه نیز آشنا می شوند. 
در پایان این دوره، لیگ تهیه سالاد شیرازی نیز با حضو ر داوران برگزار شد تا هر یک از دخترانمان با کم و کیف کار خود آشنا شوند.
دوستی هایشان پردوام باد!