برای آسانتر شدن روند تهیه وسایل مربوط به کودکانمان و همچنین جهت تقویت هویت بصری مدرسه برآن شدیم تا برخی از محصولات فرهنگی و کاربردی را در سال جاری خودمان تهیه و تولید کنیم.
در ابتدای سال تحصیلی بستهای در اختیارتان قرار خواهد گرفت که محتویات آن شامل: دفتر تکلیف، دفتر نقاشی، جامدادی، کیف تکلیف و تیشرت میباشد.
جامدادی
ساک تکالیف
دفتر
دفتر نفاشی