و خدایی که در این نزدیکی‌ست

اردیبهشت ماه دختران پایه سوم ما، امسال بهاری تر بو،د زیرا  به شکرانه سن 9 سالگی به مسجد رفتیم تا از خداوند به خاطر هر آن چه به ما بخشیده است، و رحمت بی انتها و لطف همیشگی اش قدردانی کنیم.