تجربه‌ی جدید به سبک هیومن پارک

شناختن از مشاهده کردن آغاز می شود و برای مشاهده دقیق، چه چیزی بهتر از تحیر و دقت کردن!
برای تجربه این احساس ناب حیرت زدگی، با دخترهای کلاس چهارمی مان به هیومن پارک دارآباد رفتیم. این فضا و جذابیت های ویژه ای که از نظر دیداری پدید می آورد، هم به ما درک خوبی از کارکردهای بدن انسان داد و هم لحظاتی پر از هیجان و شادی را تجربه کردیم.