در تاریخ 10 اردیبهشت ماه در دبستان دخترانه سلاله گرد هم آمدیم تا درباره ارزش های خانواده و چگونگی انتقال و تثبیت آن در فرزندان با دکتر شریفیان گفت و گو کنیم.
چکیده ای از آنچه در این نشست جاری شد:
ارزش های خانواده را چطور تعریف کنیم.؟
ارزش های ما اصول اخلاقی و معنوی ما هستند. این ارزش ها اغلب راهنمایی برای تصمیم گیری ها و چگونگی انتخاب مسیر زندگی محسوب می شوند. ما مطمِئنا نسبت به ارزش های شخصی خود احساس بهتری داریم. اما تعریف ارزش های خانواده مان کمی سخت تر خواهد بود، زیرا افراد بیشتری را باید در نظر داشته باشیم. با این حال با تامل و برقراری ارتباط می توانیم راه های موثر ی برای تعریف ارزش های خانواده پیدا کنیم. تا بتوانیم ارزش هایمان را نسل به نسل منتقل کنیم و تثبیت نماییم.
  • تامل بر اولویت ها
  • برقراری ارتباط با خانواده
  • اجرای ارزش ها