به وقت اردوی کلکچال

پا به پای هم، در گرماگرم روزهای تابستان، قدم در راهی گذاشتیم پر شیب، پر از خستگی و شاید هم دلهره، اما آنچه ما را باز به این بهشت روی زمین می کشد، نه چیزی از جنس ماده، که از جنس عشق و دوستی است. از جنس چشیدن لذت آب بازی با یکدیگر و از جنس حس خوب دست یاری دراز کردن به سوی دیگری …